ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ VIVACOM APPS

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Правила уреждат правилата за достъп и ползване на услугата VIVACOM APPS (VIVA APPS) достъпна на vivacomapps.com („Портала“) и чрез приложението VIVA APPS („Приложението“) на Българска телекомуникационна компания ЕАД (Виваком) (наричани за краткост „Правилата”).
Чрез VIVACOM APPS се предоставя достъп до игри, развлекателни, информационни услуги и друго съдържание, предоставяни на потребителите от Виваком, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република България и вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ЕИК: 831642181.

2. Услугата е предназначена само за абонати и потребители на мобилни услуги на Виваком.

3. Услугата предлага достъп до безплатно и платено съдържание, срещу седмичен абонамент. Конкретните условия за достъп до отделни видове съдържание се обявяват на Портала.

4. Съдържанието е предназначено да бъде съвместимо с всички актуални мобилни устройства от тип смартфон и таблет, позволяващи достъп до интернет. Минималните изисквания за съвместимост са публикувани на Портала. Всеки нов Потребител може да провери съвместимостта на крайното си устройство, през безплатния тестовия период, съгласно условията по-долу.

5. При ползване на Услугата се обработват лични данни на Потребителите в съответствие с Политиката за поверителност и защита на личните данни на услугата Viva Apps, публикувани тук.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

6. Навсякъде в настоящите Правила за ползване на услуги чрез портала VIVA APPS следните думи и изрази, ще имат посочените в този раздел значения, освен когато контекстът изисква друго:

6.1. „Услуга“ означава Портала и Приложението VIVA APPS, VIVACOM APPS и всяка абонаментна услуга, предоставяна от Виваком чрез VIVA APPS и VIVACOM APPS.
6.2. „Потребител” означава абонат или потребител на мобилни услуги на Виваком, който ползва Услугата.
6.3. “Мрежа” означава обществената мобилна наземна мрежа Виваком, чрез която Виваком предоставя мобилни услуги.
6.4. „Съдържание“ означава всякакъв вид приложения, информация, изображения, материали, линкове и др., достъпни на Портала или чрез Приложението.
6.5. „Съдържание, генерирано от Потребител” означава текстове, графични изображения, звукозаписи на музика, глас и други звуци, аудио-визуални произведения, произведени от Потребител и публикувани от него на порталите VIVA APPS и VIVACOM APPS.

III. УСЛУГИ. КАТЕГОРИИ.

7. Услугата включва безплатно Съдържание, включващо информационни и забавни услуги, както и платено Съдържание, достъпно след абониране за Услугата.

8. Част от предлаганото Съдържание се осигурява от други доставчици, които може да имат допълнителни условия за ползването му.

9. Видовете услуги, правилата за ползването им и друга информация за тях се публикуват на Портала и ще бъдат периодично актуализирани.

IV. ДОСТЪП ДО ПОРТАЛА И АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГИ.

10. Достъпът до Портала се осъществява от мобилно устройство на адрес https://vivacomapps.com/ и чрез мобилното Приложение. Ползването на услуги, достъпни на Портала, от Потребител, е възможно само ако Потребителят използва устройство, което може да осъществява достъп до интернет.

11. Достъпът до Портала и Приложението е безплатен. Достъп до платеното Съдържание се осъществява само след регистрация на мобилния номер на Потребителя, чрез който той би желал да ползва Услугите предлагани чрез Портала.

12. Регистрацията се извършва като се следват стъпките описани на Портала и Приложението.

13. Абонаментът за платено Съдържание може да бъде прекратен по всяко едно време, по преценка на Потребителите.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

14. Достъпът до платеното Съдържание в Услугата се предоставя срещу седмичен абонамент от 1.50 лв. За отделни видове съдържание може да има допълнителни цени или отстъпки и промоции, които ще бъдат обявени на Портала.

15. Цената за достъп до Услуги в Портала се заплаща от Потребителите като дължимата сума се включва в месечната сметка за мобилната им услуга, а от потребителите на предплатени услуги – чрез удържане на дължимата цена от заредената по тяхната предплатена SIM карта сума.

16. Цената е дължима, само след абониране от страна на Потребителя чрез приложението. За нови Потребители, които инсталират Приложението за първи път, се предоставя безплатен 14 дневен тест период, след абонирането им. След изтичането на тест периода, при липса на заявен през него отказ от страна на Потребителя, абонаментът започва да се таксува.

17. Абонаментната цена се начислява автоматично за всеки следващ абонаментен период в началото на периода, като Потребителят има право да прекрати абонамента по всяко време, като Услугата остава активна до изтичането на съответния абонаментен период, през който е направен отказът.

18. Трафикът при използване на Портала, не се тарифира на територията на Република България, но ще черпи от включените МВ на максимална скорост, ако има такива по тарифния план на Потребителя. Порталът е достъпен и в роуминг, като трафикът, осъществен в Портала в роуминг се заплаща според индивидуалния тарифен план на Потребителя. Трафикът към всички външни препратки/линкове към други сайтове (като видеа в YouTube, препратки към социални мрежи или други подобни) се тарифира съгласно стандартните условия на тарифния план на съответния Потребител.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

19. Потребителят се задължава да се запознае и да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила и на приложимото законодателство, както и правилата за ползване на отделните видове Съдържание, когато такива са му предоставени на Портала.

20. Потребителят отговаря, че всички предоставени данни във връзка с регистрацията им в Портала – да са верни, пълни и точни.

21. Потребителят се задължава да не се представя за друго лице, което не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

22. Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени страницата на Портала и/или страниците на съответни Услуги от него и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

23. Потребителят има право да използва Портала и Услугите и тяхното Съдържание само за лични цели и няма право да го променя, редактира, копира, разпространява, записва и др. под.

24. В случаите, когато Потребителят създава, публикува или коментира Съдържание, генерирано от Потребител, това съдържание не трябва да бъде в разрез с действащото българско законодателство, нарушава авторски или сродни права, да противоречи на морала и/или добрите нрави да накърнява доброто име на Виваком и партньорите му.

25. Всеки Потребител отговаря за действия, извършени от неговия мобилен номер, независимо дали същите са инициирани от него или от трето лице в резултат на непозволени действия.

26. Да се информира предварително за техническите възможности на ползваното от него мобилно устройство да осъществява достъп до Интернет и в частност до Портала и предлаганите от него Услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИВАКОМ.

27. Виваком има право по своя преценка да добавя и спира услуги и Съдържание в Портала, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати предоставянето им изцяло или отчасти, като е длъжен да уведоми Потребителите за това на Портала.

28. Виваком има право по своя преценка да изтрива Съдържание, генерирано от Потребител, което нарушава забраните, описани в т. 24, както и да ограничава достъпа на Потребители до Услугата, при нарушаване на настоящите Правила.

VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

29. Виваком не носи отговорност за достоверността на Съдържанието на Портала, съответствието му с каквито и да е цели за ползване, както и за каквито и да е преки или косвени вреди, които биха могли да възникнат за Потребителите или които и да било трети лица във връзка с достъпа до него и/или ползването му.

30. Виваком не носи отговорност за проблеми с достъп до Услугата поради проблеми с достъпа до интернет; некоректни настройки на мобилното устройство на Потребителя; претенции на трети лица за действия на Потребителя във връзка с ползването на Портала; услуги предлагани от трети лица чрез Портала и съдържанието на техните страници; за загуба на съхранявана информация; системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с ползването на Портала и предлаганите от него Услуги.

31. Виваком не гарантира достъпа до всички видове Съдържание на всички модели мобилни устройства.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА.

От страна на Виваком

32. Виваком има право по своя преценка да прекратява едностранно и без предизвестие достъпа до Портала на Крайни потребители, които:

32.1. не спазват настоящите Правила;
32.2. с действията си нарушават действащото законодателство в Република България;
32.3. с действията си застрашават работоспособността на програмните и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите в Портала или ползването на Мрежата от други абонати или потребители на Виваком;

От страна на Абоната.

33. Потребителят може по всяко време да прекрати абонамента си за платено съдържание, чрез настройките в профила си в Приложението, портала www.vivacomapps.com или като изпрати SMS с текст Stop G, на номер 1442 .

34. Абонаментът се прекратява от края на текущата седмица, в която е направен отказа и предплатената абонаментна цена не се възстановява.

35. Потребителят може да спре да ползва изцяло Услугата, като деинсталира приложението.

36. За избягване на съмнение, Потребителят следва първо да деактивира абонамента си по посочения по-горе начин. Деинсталиране на Приложението и други действия на Потребителя, не водят до прекратяване на абонамента.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

37. Тези Правила се прилагат и са задължителни за Потребителя от момента на осъществяване на достъп до Портала, независимо от това дали е извършен абонамент за някоя услуга.

38. Настоящите Правила могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Виваком. Промяната се публикува на интернет адрес: www.vivacom.bg; www.vivaapps.bg, www.vivacomapps.com

39. Някои услуги, за които може да бъде осъществен достъп чрез поставен линк към външен за Портала адрес, имат свои правила. Потребителите следва да се запознаят с условията за ползване на всяка една услуга, достъпна на външен адрес.

40. За всички други условия, неуредени в тези Правила, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

41. Настоящите Правила са последно актуализирани на 04.05.2020 г.