ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УСЛУГАТА VIVACOM APPS
(„Политика за поверителност“)

Услугата VIVACOM APPS (VIVA APPS) е собственост и се управлява от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”) и e достъпна на https:// vivacomapps.com и чрез мобилното приложение VIVA APPS (наричани по-долу „Уебсайтът“, „Приложението“ или общо „Услугата“). Виваком зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги, услуги по застрахователно посредничество и осъществяване на други, свързани с това дейности, както и данни обработвани при и по повод използването на VIVACOM APPS.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ((„Регламент (ЕС) 2016/679”).).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез Уебсайтa и чрез мобилното приложение VIVA APPS.

Услугата VIVACOM APPS е достъпна единствено за потребители на услугите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, поради което по отношение на техните лични данни ще се прилага и Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани във Виваком при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги (тук).

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Правилата за ползване на услугата VIVA APPS (тук).

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

1.1. Администратор
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.
Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги. Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 115и
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: e-мейл: dpo@vivacom.bg; тел. + 359 9496079.

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания Виваком обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
◦ трафични данни – данни, необходими за предоставяне на Услугата, за таксуване, за формиране на сметките, както и за доказване на тяхната достоверност – мобилен номер, идентификационен номер на устройството, данни за изпратени и получени информационни и таксуващи SMS и/или други съобщения, обем на пренесените данни, вид на предоставяна услуга, данни за вида на връзката или зоните – часови и териториални, необходими за определяне стойността на Услугата; местоположение на потребител на Услуга, включително при „роуминг”;
◦ данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, идентификатори на устройството;
◦ IP адрес при посещение на Уебсайта ни, платформата за онлайн обслужване, или при използване на мобилното Приложение;
◦ електронна поща, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас.
2.2. Цели и правни основания за обработване на личните Ви данни:
А) Обработване на данните, което е необходимо за предоставяне на Услугата: Виваком обработва данните Ви за следните цели:
◦ Идентифициране на клиент при: абониране за услугата и изпълнение на заявки за закупуване на съдържание или спиране или промяна на абонаменти; отговори на искания за информация, разяснения или оплакване/жалба;
◦ Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
◦ Предоставяне на заявени услуги, подадени заявки и/или поръчки, осъществяване на връзка с Вас като клиент на Виваком;
◦ Осъществяване на контакт с Вас;
◦ Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание за изменение на тарифен план, активиране на роуминг, промяна в максималната граница на потребление;
◦ Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и Виваком от нетипичен трафик и шокови сметки, (измами и злоупотреби от трети лица) - текуща сметка; оставащи включени услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги;
◦ Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
◦ Техническо съдействие за създаване на акаунт/и възстановяване на забравена парола за достъп до Услугата.
◦ Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
◦ Осигуряване защита и сигурност на мрежата на Виваком.
Б) В изпълнение на свои законови задължения, Виваком обработва данните Ви за следните цели:
◦ Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
◦ Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугата;
◦ За удостоверяване на възраст в случай, че такава се изисква по закон за пазаруване онлайн; В) Виваком обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
◦ За получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.
Г) Виваком обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:
◦ Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – Виваком използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги и изразени предпочитания с цел:
- отправяне на оферти за предоставяне на нови услуги и/или изменение в условията на вече използвани услуги от клиент;
- измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни;
- подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас и Вашето крайно устройство начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на Виваком.
◦ Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – Виваком извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до разработване на нови продукти/тарифни планове, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за Виваком.
◦ Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - Виваком извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;
◦ Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания – в случаите, когато е необходимо да се съберат неплатените задължения на абонатите към Виваком.
◦ Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера - договори, протоколи, месечни сметки/фактури;
◦ Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Виваком – обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
◦ Лица, които по възлагане на Виваком разработват, поддържат и осигуряват техническо обслужване на софтуер, чрез който се обработват Вашите лични данни – Нъмбейз Лимитед (Numbase Limited), дружество регистрирано в Кипър с идентификационен номер HE 384072, със седалище и адрес на управление в гр. Никозия, ул. „Arch,Makariou III, 1, MITSI сграда 3, етаж 2, офис 211;
◦ Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения, Агенции, обезпечаващи чрез поръчителство или друг способ обслужване и събиране на вземания, адвокати и сдружения/кантори от адвокати от името на Виваком;
◦ Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;
◦ Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
3.2. Други администратори на лични данни, на които Виваком предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
◦ Цесионери – страна по договори за цесия, с които Виваком прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;
◦ Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Виваком предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: ◦ Личните данни, обработвани с цел предоставяне на Услугата се съхраняват за срока на действие на абонамента за нея и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;
◦ Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни и кредитни известия се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.
◦ Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от Виваком за срок от 6 месеца.
◦ Виваком може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Виваком и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Виваком информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:
5.1.1. като посетите магазин от търговската мрежа на Виваком и подадете писмено заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни;
5.1.2. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт с Виваком на официалната интернет страница на дружеството www.vivacom.bg.
5.1.3. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, до e-mail на длъжностното лице по защита на данните във Виваком dpo@vivacom.bg;
Заявление по образец е достъпно на интернет страницата на Виваком www.vivacom.bg и в магазините на Виваком. Заявление може да бъде подадено лично от Вас и от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно. Моля, имайте предвид, че, с цел осигуряване на защита на личните Ви данни, при подаване на искането и при получаване на копие от личните Ви данни в магазин на Виваком Вие или упълномощеният Ви представител трябва да се идентифицирате с документ за самоличност;
За да бъде обработено Вашето заявление за достъп, трябва да попълните следната информация:
◦ Трите Ви имена;
◦ ЕГН/ЛНЧ/ЛН;
◦ Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв);
◦ Форма за получаване на изисканата информация;
◦ Начин за получаване на изисканата информация;
◦ Подпис на заявителя.
Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция. Отговорът на подаденото от вас заявление за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: в посочен от Вас магазин на Виваком или на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.
5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка
5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: ◦ същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
◦ оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
◦ обработването на данните е признато за незаконно;
◦ националното или европейското законодателство изискват това.
5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
◦ при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните;
◦ установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
◦ желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
◦ при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му.
5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
◦ обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение;
◦ обработването се извършва по автоматизиран начин.
5.6. да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Виваком ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Виваком ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.
5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Виваком.
5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. По всяко време може да позвъните на телефон 123 и да получите повече информация как може да упражните правата си във връзка с личните ви данни.

6. Политика за „бисквитките“

Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.
Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.
Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес aboutcookies.org. Някои от бисквитки на трети страни, които нашия сайт използва могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтовете на третите страни и да следвате посочените там инструкции за изключване. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази политика е последно осъвременена на 04.05.2020 г.